นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เชิญประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอ “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [28 กุมภาพันธ์ 2545] -ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/13.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอ “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [28 กุมภาพันธ์ 2545] ประกอบด้วย เอกสารสาระสำคัญประกอบหมวดที่ 4 “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [7 มี.ค. 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 87 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.]-คุณค่า ปรัชญา แนวคิด หลักการในการพิจารณา ระบบริการสุขภาพในอนาคต-ปีพ.ศ.2542-2546

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/15.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง คุณค่า ปรัชญา แนวคิด หลักการในการพิจารณา ระบบริการสุขภาพในอนาคต [ร่าง] ประกอบด้วย
1.การกระจายแพทย์ในหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ เปรียบเทียบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ปี 2542
2.ขอเชิญประชุม [24 มกราคม 2546]
3.มติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2546  [16 มกราคม 2546]
4.[สำเนา] คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ 1 / 2546  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข
5.บันทึกสรุปเรื่อง สำนักงาน รอง นรม. [นายจาตุรนต์  ฉายแสง]
6.มติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2546  วันพุธที่ 15 ม.ค. 2546  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข [10 ก.พ. 2546]
8.สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
9.สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ฉบับได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 121 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.]-แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ-ปีพ.ศ.2546

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/15.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
1.[เอกสารฉบับร่าง] แนวคิดคณะกรรมการต่อเรื่องบริการสุขภาพ กำลังคนด้านสาธารณสุข
2.วาระการประชุม  คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
3.ข้อเสนอแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน [ฉบับร่างครั้งที่ 1] เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 17 เมษายน 2546 โดย นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
4.[ร่าง] สรุปประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต [ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2546] 
5.กรอบการเตรียมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เฉพาะประเด็น ปี 2546 “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน”
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 133 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.]-ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546]-ปีพ.ศ.2546-2547

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/15.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546] ประกอบด้วย
1.แนวกล่าวเปิดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน [24 กรกฎาคม 2546]
2.ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุม [1 กรกฎาคม 2546]
3.ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น [9 ก.ค. 2546]
4.ส่งเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” [17 กรกฎาคม 2546]
5.[ร่าง] ข้อเสนอ “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 24 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ ฯ
6.บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546 วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2546 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต
7.สรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านกำลังคน [นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ , พินทุสร  เหมพิสุทธิ์ [มกราคม 2547]
8.เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขภายในประเทศไทย [3 กุมภาพันธ์ 2547]
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 128 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/16.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร การประสานงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย
1.[ร่าง] แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [9 สิงหาคม 2543]
2.หลักการ/เป้าหมาย และประเด็นสำคัญในการ
ปฏิรูประบบสุขภาพและในการร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ [ร่างที่ 5 - ปรับปรุง 23 ส.ค. 2543]
3.สรุปการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ [สปรส.] [ม.ค – ก.ค. 2543]
4.สรุปผลการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ ระหว่าง สิงหาคม 2543 ถึง เม.ย. 2544 โดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4  1 แฟ้ม จำนวน 146 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-ความคืบหน้างานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ -ปีพ.ศ.2543-2547

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/16.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร ความคืบหน้างานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ประกอบด้วย 
1.สรุปงานแผนงาน สร้างความร่วมมือทางสังคม [สิงหาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544]
 
2.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 ปี ,
สรุปการประชุมทบทวนพันธกิจ สปรส. [วันที่ 18 ม.ค. 2547 ] ณ ห้องประชุม สวรส.
3.การปฏิรูประบบสุขภาพในกระแสการปฏิรูป
สังคมและการเมือง [3 กุมภาพันธ์ 2547]
4.ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ [25 มีนาคม 2547]
ลักษณะเอกสารเป็นสำนาA4 1 แฟ้ม จำนวน 105 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข-รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน -ปีพ.ศ.2547

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/16.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ประกอบด้วย
1.หนังสือ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา  [26 มี.ค. 2547]
2.เชิญระดมสมองบทบาทของวัดและพุทธบริษัท ต่อกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ [28 เม.ย. 2547]
3.ระบบสุขภาพในอนาคต [13 พฤษภาคม 2547]
4.การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม [27 กันยายน 2547]
5.รายงานผลการศึกษา พันธกิจ สวรส.ในอนาคต ตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปี [พ.ศ.2548 – 2552] โดย ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [กรกฎาคม 2547
  
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4  1 แฟ้ม จำนวน 140 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช-สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ-ปีพ.ศ.2492-2530

รหัสเอกสาร | สบ 2.1

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

เอกสารส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้รับบริจาคจากท่านเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ท่านบันทึกขึ้นระหว่างรับราชการจนเกษียณ เป็นลายมือเขียนที่ท่านบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซีดีไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งรับราชการ การศึกษาดูงาน และเกษียณอายุราชการ มีลักษณะเป็นสมุดบันทึก กระดาษแผ่น และซีดี รวม 2 กล่อง อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2530

 

[ DOWNLOAD ]

Text

โครงการภัยพิบัติชุมชน-การจัดทำฐานข้อมูลนิเวศวัฒนธรรมชุมชน

รหัสเอกสาร | ภัยพิบัติชุมชน

โครงการภัยพิบัติชุมชน

การจัดทำฐานข้อมูลนิเวศวัฒนธรรมชุมชน (Cultural Ecological Profile) เพื่อทำความเข้าใจภัยพิบัติและศักยภาพชุมชน ผ่านเครื่องมือภัยพิบิติชุมชน 9 ชิ้น จากการฝึกอบรม ลงภาคสนาม และสังเคราะห์ข้อมูล กระทั่งเข้าใจวิธีคิดของชุมชนต่อภัยพิบัติ ศักยภาพ และความต้องการชุมชน ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดทำฐานข้อมูลนิเวศวัฒนธรรมคือการได้มาซึ่งวิธีการรับมือภัยพิบัติจากเสียงความต้องการของชุมชนเอง

[ DOWNLOAD ]

Image

โครงการภัยพิบัติชุมชน-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน บทบาทสำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน

รหัสเอกสาร | ภัยพิบัติชุมชน

โครงการภัยพิบัติชุมชน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ทำงานกับชุมชนโดยการสร้างอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในยามฉุกเฉิน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกอบรม สนับสนุนเครื่องมือแก่เครือข่ายโรงพยาบาล ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั่วประเทศ ทั้งยังมีบทบาทสำคัญที่ดึงการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

[ DOWNLOAD ]

Image

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »