นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ (และสาธารณสุข)-ปีพ.ศ.2447-2552

รหัสเอกสาร | ออ 2.2

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิงชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสำคัญ หนังสือและจุลสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รวบรวมจากการรับมอบ (บริจาค) และการจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อมูลทางประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ ข่าวแพทย์ ปีที่ ๓ (เล่ม ๑ – ๑๒) พ.ศ. ๒๔๗๓ หมอปลัดเลโดยนายหนหวย ประวัติการแพทย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย (THE FATHER OF THAI MODERN MEDICINE) ประวัติพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจ สยามยุคเก่า สมุดบันทึกของกฤษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกี่ยวกับตำรายาลักษณะโรคต่างๆ และอวัยวะสืบพันธุ์ ประถมศาริรศาสตร์หรือวิชาฝ่ายร่างกายของมนุษย์ สภากาชาดสยาม ความเจริญของการแพทย์ ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๔ เรื่องวิชาแพทย์ไทย พระราชบัญญัติการแพทย์พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ การประชุมสมาคมเวชชกรรมเมืองร้อนแห่งบุรพเทศ ครั้งที่ ๘ วิทยาแห่งเพศ ติกิจฉานวิธีของหลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์ การปฐมพยาบาลในยามฉุกเฉิน สภากาชาดกับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 100 ปี ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การเปลี่ยนหัวใจคนไข้รายแรกของทีมศัลยกรรมแพทย์ทรวงอก การวิวัฒนาการทางการแพทย์ของไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๔) อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงพึงใจ งามอุโฆษ งูพันคบในวารสารอนามัย จดหมายข่าว สาธารณสุขมูลฐาน 50 ปีทันตแพทย์จุฬาฯ ปฐมศตวรรษแห่งการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จรรยาแพทย์ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2447 -2552 รวม 4 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text Text Text Text

ประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์ (และสาธารณสุข)-ปีพ.ศ.2507-2552

รหัสเอกสาร | ออ 2.3

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิงและหนังสือหายากชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หนังสือที่ระลึก และหนังสือประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยการรับมอบ (บริจาค) และจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของแต่ละท่านและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง:ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว บันทึกน้ำใจ (จัดทำในดิถีครบรอบ ๙๖ ปี) ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว ๘๐ ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี ชีวิตนอกสายพาน 72 ปี ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ๘๐ ปี นายแพทย์อมร นนทสุต ประวัติคำไว้อาลัย “นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร” และลูกรำลึก ที่ระลึกงานฉลองครบรอบอายุ ๖๐  ปี ศาสตราจารย์จำลอง สุวคนธ์ หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม นายแพทย์ละออง ปานะนันทน์ พันโทนายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว นายแพทย์สมบูรณ์  วัชโรทัย นายประดิษฐ์ หุตางกูร พระบำราศนราดูร ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ นายเสรี เวชชาชีวะ พลตรีนายแพทย์พึ่ง พินทุโยธิน ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร พลโทชม ศรทัตต์ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา และนายแพทย์กมล  สินธวานนท์ อายุของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2552 รวม 4 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text Text

โรคระบาดและการรักษา - ปีร.ศ. 109-125

รหัสเอกสาร | ออ 1.4

นายนภนาท อนุพงษ์พัฒน์

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ซึ่งผู้รวบรวมได้สำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และส่งมอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีคนไข้ แพทย์ พยาบาลกรุงเก่า บัญชีปลูกฝีทรพิศม์ (ทรพิษ) ตามโรงพยาบาล การจัดพิมพ์หนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ โรงพยาบาลเสียจริตปล่อยคนที่มารักษาและคนเสียจริตไป การเปิดโรงพยาบาลจีน (ยี่ห้อเทียนฮั่วอุยอี้) การพิมพ์หนังสืออธิบายการรักษาตัวแลวิธีแก้ไข้อหิวาตะกะโรคแจกราษฎร ร.ศ. 125 และการตั้งโรงเรียนแพทย์เวชสโมสร ร.ศ. 125 อายุของเอกสารระหว่าง ร.ศ. 109 - 125 รวม 1 กล่อง                

[ DOWNLOAD ]

Text

รัชกาลที่5-7-ประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย เรื่องพระราชบัญญัติกรมสุขาภิบาล ราชการทั่วไปของกรมสุขาภิบาล กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล การตรวจและป้องกันโรค กระทรวงศึกษาธิการ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โรคต่างๆ และโรงพยาบาลศิริราช

รหัสเอกสาร | M ออ 1.1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารชุดนี้เป็นไมโครฟิล์ม จำนวน 7 ม้วน ฟิล์มสไลด์ จำนวน 1 ม้วน ซึ่งสำเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื้อหาของเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยสมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ได้แก่ ประกาศและพระราชบัญญัติกรมสุขาภิบาล เรื่องราชการทั่วไปของกรมสุขาภิบาล กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล เรื่องตรวจและป้องกันโรค เรื่องการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมัย ร.6 เรื่องโรงพยาบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สมัย ร.7 เรื่องการประชุม โรคต่างๆ และการสุขาภิบาล และฟิล์มภาพสไลด์เกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชช่วง พ.ศ. 2473 – 2534  

 

 

[ DOWNLOAD ]

Text

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ-แถบบันทึกเสียงงานวิจัย ฝึกอบรม และสัมมนา-ปีพ.ศ. 2544 - 2549

รหัสเอกสาร | AC สวสส.1

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

แถบบันทึกเสียงชุดนี้เป็นแถบบันทึกเสียงที่เกิดจากการดำเนินงานของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2549 รวม9 กล่อง เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การฝึกอบรม และการประชุมสัมมนา 

[ DOWNLOAD ]

Text

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช-ภาพสมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา รับราชการ และชีวิตครอบครัว-ปีพ.ศ.2483-ปัจจุบัน

รหัสเอกสาร | สบ 2/13

นพ.บรรลุ ศิริพานิช

ภาพส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็นภาพที่สแกนจากอัลบั้มภาพที่จัดเก็บที่บ้านของท่าน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวตั้งแต่การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การปฏิบัติราชการทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ ระหว่าง พ.ศ. 2483 - ปัจจุบัน (อยู่ระหว่างอัพเดทข้อมูล)

 

[ DOWNLOAD ]

Image

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว-ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552

รหัสเอกสาร | สบ 1.2/1

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

ภาพของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ขณะได้รับเชิญเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นายแพทย์อุทัย สุดสุข นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย เป็นต้น  

[ DOWNLOAD ]

Image

นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์-ภาพถ่ายปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุข ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และการก่อสร้างอาคาร-ปีพ.ศ.2534-2535

รหัสเอกสาร | สบ 3.3

นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์

ภาพส่วนบุคคลของนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ เป็นภาพที่ถ่ายไว้ขณะที่ท่านปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งขณะไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ และภาพการก่อสร้างอาคาร รวม 12 ภาพ อายุของภาพอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2535  

[ DOWNLOAD ]

Image

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)-ปฏิรูประบบสุขภาพและ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2540-2548

รหัสเอกสาร | สช 1.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รวบรวมขึ้น ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่น จดหมายข่าว อายุของเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2548 รวม 3 กล่อง เนื้อหาเอกสารมีดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ  (สปรส.)
2.คณะทำงานพัฒนากระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
3.องค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
4.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำประเด็นหรือหัวข้อการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
5.โครงการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
6.จดหมายข่าว ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
7.พระกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543
8.แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
9.สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ   
10.สมัชชาแห่งชาติ

[ DOWNLOAD ]

Text

ประวัติศาสตร์โอสถศาลาและกระทรวงสาธารณสุข-ร.ศ. 122- พ.ศ. 2485

รหัสเอกสาร | ออ 1.5

นายชาติชาย มุกสง

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ซึ่งผู้รวบรวมสำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเรื่องรายงานของโอสถศาลาของรัฐบาล จำนวนปีรัตนโกสินทรศก ๑๒๒ ประกาศตั้งโอสถสภา โอสถสภารวมกับโอสถศาลารัฐบาล จัดพายาแลหมอไปประจำตามโรงพักพลตระเวน กับออกประกาศให้ราษฎรทราบวิธีป้องกันอหิวาตะกะโรค (ร.ศ. ๑๒๙)โครงการส่งเสริมอาหารของชาติ กรมสาธารณสุข วันสาธารณสุข กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จัดคลังยารักษาโรค เพิ่มพลเมือง และให้มีการบรรยายเกี่ยวแก่การอนามัยและการป้องกันโรคแก่ประชาชน หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารชุดนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 

[ DOWNLOAD ]

Text

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »