นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-มติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2546

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/7.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [5 กุมภาพันธ์ 2546] ประกอบด้วย 
1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง ,
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับที่ ..]
2.ร่างแผนปฏิบัติการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ช่วง 2547 – 48
3.ร่าง พ.ร.บ.ยา..ไม่ได้มีความทันสมัยอย่างที่ใคร ๆ คิด โดย ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
4.ประชุมปรึกษาหารือร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [15 พ.ย. 46] นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์  เป็นประธาน 
5.ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
6.จากกรอบความคิดสู่ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
7.เกาะติดกฤษฎีกา ฉบับที่ 1  12 / 2547 - 2548
8.นโยบายสาธารณะกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [16 ก.พ. 2548]
9.วารสาร เวทีปฏิรูป ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 
ม.ค. – ก.พ. 2548
10.การเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ฉบับปรับปรุง 9 มี.ค. 48]
11.การจัดทำแผนนิติบัญญัติ 22 มี.ค. 48]
12.บทคัดย่อรายงานวิจัย สิทธิในสุขภาพ จากเสรี นิยมสู่ชุมชนนิยม โดยศรีประภา เพชรมีศรี
13.กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 126 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ [3] -ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/8.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [3] ประกอบด้วย 
1.ประเด็นปรึกษาหารือของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [31 มกราคม 2545]
2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [8 กรกฎาคม 2545]
3.หนังสือ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [21 ส.ค. 45]
4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดย มูลนิธิพุทธธรรม [3 กันยายน 2545]
5.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2545]
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 226 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค. 2545]-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/8.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค. 2545] ประกอบด้วย 
1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
2.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...
[ฉบับปรับปรุงร่าง 26 ส.ค. 2545 และ 2 ก.ย. 2545]
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 100 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 : 3 ก.ย. 2545]-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/8.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 เอกสารบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 : 3 ก.ย. 2545] ประกอบด้วย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 5/2545
[วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 70 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ [วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2545]-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/9.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 [วันที่ 8 9 สิงหาคม 2545] ประกอบด้วย 
1.ประเด็นเห็นต่าง โดยการสังเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฯ
2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [8 ก.ค. 45]
 
3.สังเคราะห์ประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่ม ๘
4.สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
5.สรุปผลสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 6 -7-8  
6.[องค์ความรู้ กำลังคน การเงินการคลังด้านสุขภาพ]
7.สรุปข้อคิดเห็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่ม 7
8.กลุ่ม 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
9.ห้องย่อยที่ 4 หมวด 6 ภารกิจสุขภาพ
10.กลุ่มที่ 5 ว่าด้วย การป้องกันและควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพและนโยบายสาธารณะ
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 132 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-สรุปประเด็นจากห้องสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 8 สิงหาคม 2545 มาตราที่ 71, 72 และ 73-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/9.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร สรุปประเด็นจากห้องสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 8 สิงหาคม 2545 มาตราที่ 71, 72 และ 73 ประกอบด้วย 
1.ห้องย่อยที่ 2 ข้อเสนอ : กลไกหลักของระบบสุขภาพ 
2.สรุปความเห็นกลุ่ม 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
สิทธิ หน้าที่ และความมั่นคงด้านสุขภาพ
3.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .. [ปรับปรุงครั้งที่ 4 : 9 ก.ย. 2545]  
4.ร่างรายงาน โครงการวิจัย การทบทวนความหมายของคำและนิยามทางวิชาการและในการภาคปฏิบัติ
การของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของร่าง
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.สุวจี กู๊ด [ กันยายน 2545] [จำนวน 1 เล่ม]
ลักษณะเอกสาเรป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 87 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-สารบัญเอกสารคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแผนยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/10

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารสารบัญเอกสารคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแผนยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
ลักษณะเอกสารป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 4 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-P 4 ยกร่าง พ.ร.บ.-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ P 4 ยกร่าง พ.ร.บ.  [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] ประกอบด้วย
1.รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ โดย คณะทำงานโครงการศึกษาแผนงานสุขภาพประชาชาติ [มกราคม 2543]
2.ได้อะไรจากการสัมมนาระดับชาติ [3 พ.ค. 2543] จัดทำโดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส.
3.การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2543
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 136 หน้า
 

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [4]-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[4] ประกอบด้วย
1.สำเนาข่าว นสพ.ผู้จัดการ วันที่ 24 พ.ค. 2543 หน้า 13
2.หมอยาอีสานดิ้นสลัดคราบเถื่อน จี้สาธารณสุขออกกฎหมายรับรอง
3.ประเด็นสำคัญใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
4.เอกสารประกอบการประชุม [ปรึกษาหารือการ เคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2543]
5.[ร่าง] คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่ ..../ 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
6.สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการทำงานของคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ [4 กันยายน 2543]
7.รายงานการประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
8.ผลการหารือของแกนหลักในยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 80 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 1/2543-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 1/2543 [วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2543] ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 110 หน้า
 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »