โครงการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness Seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน

โครงการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงเห็นคุณค่าของการศึกษาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์สุขภาพไทยด้วยวิธี การสัมมนาผู้รู้เห็น