นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “แนวทางการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ”-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “แนวทางการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ” [วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543] ณ  ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สถาบันข้าราชการพลเรือน  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 30 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.5

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง ๑/๒๕๔๔ [วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔] ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานปฏิรูป ระบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 136 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2540-2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.6

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.. ประกอบด้วย 
1.คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
[วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544
2.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ...
3.หนังสือ [ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ
4.รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 หมวด 5 มาตรา 89
5.พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 142 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2544-2546

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/11.7

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .. ประกอบด้วย 
1.ข่าวนสพ.มติชน วันที่ 1 ส.ค. 44
เรื่อง หนุนยันฉีกซอง
2.กรอบความคิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สุขภาพดี โดยพระธรรมปิฎก
3.สปรส. กับ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสำเนาลายมือ เราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกัน
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
4.ข่าว นสพ.มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่19 ก.ค. 2544 เรื่อง พิจารณ์ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ รุ่มรวยอักขระ สาระสับสน และคำวิพากษ์ “[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพ
แห่งชาติ 
5.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544[9 ตุลาคม 2544]
6.กฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ...
7.การทบทวนความหมายของคำและนิยามทางวิชาการและในภาคปฏิบัติการของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่าง
หลักการของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
8.Board สวสส. พ. 30 ต.ค.45
[เป็นลายมือเขียนด้วยปากกาหมึกสีดำ]
9.ความคืบหน้าในการทำงานผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  [13 พฤศจิกายน 2545]
10.สรุปการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 [วันที่ 22 มกราคม 2546]
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 54 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)- P 4 ยกร่าง พ.ร.บ.-ปีพ.ศ.2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/12.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร [3] P 4 ยกร่าง พ.ร.บ.[เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] ประกอบด้วย 
1.การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2544 เวลา 9.00  12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
2.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2544
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 139 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2544-ปีพ.ศ.2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/12.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารสรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2544 ประกอบด้วย 
1.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2544
2.หนังสือ [ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ
3.หนังสือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
4.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 / 2544
5.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2544
6.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2544
7.ส่งข้อมูลความคืบหน้าการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 

ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 146 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานความเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ[27 พฤศจิกายน 2544] -ปีพ.ศ.2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/12.3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานความเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ [27 พฤศจิกายน 2544] ประกอบด้วย สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / 2544 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 48 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/12.4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2545 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 95 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/12.5

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.ข้อเสนอกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติจากที่ประชุม คทง. ด้านสาธารณสุขและยาเสพติด พรรคประชาธิปัตย์
2.ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 111 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะอนุกรรมการการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2545-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/13.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสาร P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 1 / 2545 [วันที่ 19 ก.พ. 2545 เวลา 13.30 – 16.30 น.] ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 63 หน้า
 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »