นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์-การช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการปรับปรุงวงการแพทย์-ปีพ.ศ.2464-2552

รหัสเอกสาร | ออ 1.6

นายชาติชาย มุกสง

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ผู้รวบรวมทำสำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเรื่อง มูลนิธิส่งผู้แทนมาดูกิจการของคณะแพทย์ กระทรวงการต่างประเทศขอทราบเรื่องการเชิญให้มูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาวิชชาแพทย์ บันทึกข้อตกลงในการร่วมมืออุดหนุนโรงเรียนแพทย์ฉบับที่ทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลาทำที่กรุงปารีส กราบบังคมทูลทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลานครินทร์และบอกหมอบาร์นให้ทรงทราบและทราบว่ารัฐบาลตกลงตามบันทึกที่ทรงทำที่ปารีส สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ทรงติดต่อกับรอคกิเฟลเลอร์มูลนิธิ ข้อตกลงกับกระทรวงพระคลังในเรื่องจ้างศาสตราจารย์ กราบบังคมทูลทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลาในเรื่องที่รัฐบาลตกลงรับให้มูลนิธิช่วยเหลือฝึกวิชชาแพทย์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์จะพูดกับหมอเปียร์สที่กรุงปารีส และทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติการแพทย์ไปให้หมอเปียร์ส หอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารชุดนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2464 - 2552 รวม 2 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text Text

เอกสารคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.)-ปีพ.ศ.2543-2548

รหัสเอกสาร | สช 1.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รวบรวมขึ้น ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่น อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2543 -2548 รวม 4 กล่อง เนื้อหาเอกสารมีดังนี้
1.รายงานการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.การสัมมนา บทความเกี่ยวกับวงการแพทย์
3.จดหมายข่าว ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ...
4.กลไกการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
6.กลไกนโยบายกำลังคนสาธารณสุข
7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข การผลิตแพทย์ – พยาบาลแนวใหม่
8.ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 

[ DOWNLOAD ]

Text

นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย-ภาพถ่ายการจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศ-ปีพ.ศ.2466-2523

รหัสเอกสาร | สบ 10

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

ภาพการปราบคุดทะราดของนายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ชุดนี้ได้จากการสแกนจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติตั้งแต่การศึกษา การปฏิบัติราชการ ที่สำคัญ คือ ช่วงที่ท่านทำงานในชนบทและจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศจนถึงขั้นเฝ้าระวังและสามารถส่งต่อให้อนามัยจังหวัดดูแลต่อไปได้ การร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2466 -2523

[ DOWNLOAD ]

Image

พันโทนายแพทย์ หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์-ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์-ระหว่างปีพ.ศ.2471-2499

รหัสเอกสาร | สบ 11

หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์

ภาพส่วนตัวของพันโทนายแพทย์ หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ชุดนี้ได้จากการสแกนในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่าน ทั้งหมดจำนวน 15 ภาพ ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของไทยในยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์อย่างแท้จริง เห็นได้จากที่ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์คนแรก ผู้นำในการจัดตั้งโรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัด และบางอำเภอ พ.ศ. 2485 สนองนโยบายรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ ผู้สร้างโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคยุคแรก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางคนแรก และทำให้เกิดสิ่งแรกในเมืองไทยเกิดที่โรงพยาบาลกลาง คือ ทำยาฉีดเองตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ตึกคนไข้ 3 ½ พร้อมที่เก็บน้ำประปา ลิฟต์สำหรับคนไข้ที่ตึก 1 (ด้านถนนเสือป่า) ตึกอำนวยการชั้น 2-3 ด้านหน้าตอนกลางใช้อิฐแก้วจากอเมริกา เพื่อให้ภายในตึกสว่าง กำเนิดโรงเรียนพยาบาลของกรมการแพทย์ จากโรงเรียนนี้ทำให้เกิดโรงเรียนพยาบาลขึ้นในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2489 เป็นผู้ให้กำเนิดสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ผู้สร้างโรงพยาบาลหญิง พ.ศ. 2493 -2499 และโรงพยาบาลเด็ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธนาคารเลือดสำหรับพยาบาล พ.ศ. 2496 โรงเรียนใช้ยาระงับความรู้สึกสำหรับพยาบาล พ.ศ. 2499 และผู้ก่อตั้งสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

[ DOWNLOAD ]

Image

กลุ่มเพื่อนมหิดล-โครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย-ปีพ.ศ.2506-2549

รหัสเอกสาร | สบ 12

กลุ่มเพื่อนมหิดล

เอกสารกลุ่มเพื่อนมหิดลได้รับมอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 จากกลุ่มเพื่อนมหิดล เอกสารชุดนี้เกิดจากโครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย โดยเครือข่ายเพื่อนมหิดลซึ่งเป็นอดีตนักศึกษามหิดลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งร่วมสมัยในยุคนั้นที่จะศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ และบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นจริงเพื่อเป็นการคารวะยกย่องเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขผู้เป็นแบบอย่างของจิตสำนึกเพื่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ รวมทั้งแก่นักศึกษาคนหนุ่มสาวในยุคนั้นที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อประชาชนเพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางที่จะจรรโลงเสริมสร้างเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้มีจิตใจเสียสละต่อสังคมสืบไป ลักษณะของเอกสารประกอบด้วย หนังสือ เอกสารส่วนตัว สมุดบันทึก วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ภาพถ่าย โปสเตอร์ ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ แถบบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี และโล่สัญลักษณ์ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็นประเภทเอกสาร จำนวน 27 กล่อง และประเภทสื่อโสตทัศน์ เอกสารชุดนี้มีอายุระหว่าง พ.ศ. 2506-2549 ประเภทเอกสาร จำนวน 27 กล่อง และประเภทสื่อโสตทัศน์ จำนวน 8 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text Text

ประวัติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) - ปีพ.ศ.2535-2551

รหัสเอกสาร | สช 1-4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เดิมชื่อ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้การจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็น "เป้าหมายเชิงรูปธรรม" และดึงเอาภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมทำงาน ร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ต่อมาสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ได้จัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติประสบผลสำเร็จ มีผลบังคับใช้ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ส่งผลให้ สปรส. เปลี่ยนผ่านมาเป็น สช. นับตั้งแต่นั้น ตามที่ได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่า "ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในส่วนของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติไปเป็นของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) บทบาทหน้าที่หลักมีดังนี้
1.รับผิดชอบงานเลขานุการของ คสช. และคบ.
2.ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ
3.สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อจัดทำเป็นรายงานหรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้บรรลุผลตามมติของ คสช.
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย หรือตามที่คณะรัฐมนตรีและ คสช. มอบหมาย
ลักษณะของเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับมอบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยเอกสารประเภทกระดาษแผ่น หนังสือ แผ่นพับ รายงานการประชุม รายงานการวิจัย ภาพถ่าย ฟิล์มภาพถ่าย ซีดี วีซีดี วิดีโอ แถบบันทึกเสียง และวัตถุเป็นโล่รางวัล เป็นต้น ระยะเวลาของเอกสาร พ.ศ. 2535-2551 โดยมีเอกสาร จำนวน 86 กล่อง สื่อโสตทัศน์ จำนวน 80 กล่อง และอัลบั้มภาพ จำนวน 22 อัลบั้ม เอกสารที่น่าสนใจ เช่น เอกสารผู้บริหาร แผนงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. และแผนงานสื่อสาธารณะ เป็นต้น

[ DOWNLOAD ]

Text Text Text

กนิษฐา รักษ์มณี-ประวัติศาสตร์งานสาธารณสุขมูลฐาน-ปีพ.ศ.2520-2550

รหัสเอกสาร | สสม 1-4

กนิษฐา รักษ์มณี

เอกสารสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับมอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากคุณกนิษฐา รักษ์มณี สสม. รุ่นบุกเบิก  เอกสารชุดนี้ให้คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์งานสาธารณสุขมูลฐาน การเกิดขึ้นของงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นเอกสารที่รวบรวมขึ้นจากการทำงาน มีทั้งเอกสารตำราทางสาธารณสุข บันทึกส่วนตัว หนังสือ แผ่นพับ ภาพถ่าย ซีดี และวีซีดี เอกสารมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2520-2550 จำนวน 48 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.1/1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบดวยเรื่องการประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ 2 ตุลาคม 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 71 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 และรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ-ปีพ.ศ.2543

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.1/2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 [วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2543] และรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ  [วันที่ 1 มีนาคม 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 147 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2544-ปีพ.ศ.2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.1/3

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2544 [วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544] มีสำเนาลายมือ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
2.สำเนาลายมือ นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ โครงสร้างการแพทย์และสาธารณสุข
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 134 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »