ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

 สถานที่ติดต่อ

       หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ

 

        1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ

           หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))

           ชั้น 1, (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

           โทรศัพท์ :  0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498

           เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.0น.

           อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com    เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

           Facebook Fanpage : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

       2. ส่วนสำนักบริหาร

           สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์  ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.

           นนทบุรี 11000 

           โทรศัพท์ :  02 590 1352   โทรสาร : 0 2590 1498 

           เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.3น.

           อีเมล์ : suksala@gmail.com  เว็บไซต์ : www.shi.or.th 

           Facebook Fanpage : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.

 

        3. ส่วนจัดแสดง

            หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ. สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ 

            ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

            เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.  โทรศัพท์ : 02 832 928002 832 9283