นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545-ปีพ.ศ.2544-2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.1/4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 [วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 265 หน้า ประกอบด้วย 
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 และฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2544
2.หนังสือ[ร่าง]กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 -ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.1/5

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 [วันที่ 24 เมษายน 2545] ประกอบด้วย
1.สำเนาลายมือ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง จดหมายเหตุถึงเพื่อนคนไทย ถ้าท่านมีทุกข์จะร่วมสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้อย่างไร [พฤษภาคม 2545]
2.หนังสือธรรมนูญสุขภาพไทย
3.รวมบทความ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
4.หนังสือ แห่งชาติ : ธรรมนูญสุขภาพคนไทย ให้อะไรกับประชาชน  
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 191 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2544

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.2/2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ [27 พฤศจิกายน 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 265 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเวทีระดมความคิดเห็นต่อกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.2/4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเวทีระดมความคิดเห็นต่อกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 163 หน้า

 

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-การประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/4

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2545] ประกอบด้วย
1.บทความ พ.ร.บ. สุขภาพ : ฝัน ใกล้เป็นจริง โดย สันต์ หัตถีรัตน์
2.สภาวิชาชีพด้านสุขภาพผู้เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
3.ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มีลายมือเขียนด้วยดินสอของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
4.คู่มือเพื่อรู้จักและเข้าใจร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ "สุขธรรมนูญ" เพื่อปฏิรูปสุขภาพคนไทย
5.บทที่ 10 กลไกของระบบสุขภาพใหม่
6.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คิดก่อต่อช่วยด้วยสร้างนำซ่อม
7.ฉบับที่ 1 แนะนำร่าง พ.ร.บ.
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 77 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/5.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2545] [ยกร่างเป็นภาษากฏหมาย] ประกอบด้วย
1.สำเนาหนังสือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับประชาชน
2.สำเนาหนังสือประชาชนจะได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ สิงหาคม 2540
3.ร่างสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 11 ก.พ. 2545
4.บทความ กระแสปฏิรูปสุขภาพ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
5.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับวันที่ 15 มี.ค. 2545
6.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2545 
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 157 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงวันที่ 24 เม.ย. 45-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/5.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงวันที่ 24 เม.ย. 45  1ฉบับและฉบับร่าง 1 ฉบับ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 112 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-เอกสารการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/6

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 - 8 กันยายน 2545 ณ โรงแรมโรสกาเด้นท์ เอไพรม รีสอร์ท อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบด้วย
1.เอกสารการ
นำเสนอแผนการผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
 
2.เอกสารการนำเสนอร่างพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงครั้งที่ 2
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 116 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[2]-ปีพ.ศ.2544-2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/7.1

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [2] ประกอบด้วย 
1.หนังสือ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดย ประเวศ อรรถศุภผล พฤษภาคม 2544 
2.[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  [สปรส.] กุมภาพันธ์ 2544  
3.การทบทวน ตรวจสอบเนื้อหา กฎหมายด้านสาธารณสุข/สุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากรอบความคิด ระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยนางวารุณี สุรนิวงศ์ 
4.ร่างสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 11 ก.พ. 2545 
5.เอกสารสาระสำคัญประกอบหมวดที่ 4 กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ [ 6 มี.ค. 45  ] 
6.แผ่นพับ ชีวิต [และสุขภาพ]ไม่ใช่ของเล่น โดย สปรส. 
7.หมวด 5 ภารกิจด้านสุขภาพ [ลายมือเขียนด้วยดินสอ] 
8.หมวด 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ลายมือเขียนด้วยปากาหมึกดำ] 
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 139 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)-ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-ปีพ.ศ.2545

รหัสเอกสาร | (1) สช 2.3/7.2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ 15 มี.ค. 45  ] ประกอบด้วย 
1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... [ปรับปรุงครั้งที่ 1 : 24 เม.ย. 45 ]
2.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ...
3.ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ โดย สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดยมูลนิธิพุทธธรรม
5.คำชี้แจงในการยื่นความจำนงแสดงความคิดเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่ 9 สิงหาคม 2545
6.คำแนะนำของกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร [29 สิงหาคม 2545]
7.ความคืบหน้าการจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [24 มกราคม 2546
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 104 หน้า

[ DOWNLOAD ]

Text Text

หน้า: « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »