ทั่วไป

หมวดหลัก
เอกสารภาคประชาชน -> ชัยพร จันทร์หอม

รหัสเอกสาร
สบ 9

ผู้รวบรวมเอกสาร
นายชัยพร จันทร์หอม

ชื่อ
นายชัยพร จันทร์หอม-สมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น-ปีพ.ศ.2525-2527

คำนำ

เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติราชการในด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2527 รวม 1 กล่อง

ห้องภาพ

วีดีโอ/เสียง

วิดีโอ
Get the Flash Player to see this player.
เสียง
Get the Flash Player to see this player.

เอกสาร

อื่นๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area)
1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง (Reference code(s))
สบ 9
1.2 ชื่อเอกสาร (Title)
นายชัยพร จันทร์หอม
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))
พ.ศ. 2525 – 2527
1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร (Level of description)
ระดับกลุ่ม
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด) (Extent and medium of the unit ofdescription)
1.5.1 กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))
นายชัยพร จันทร์หอม
2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative / Biographical history)
พ.ศ. 2518 จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2527 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการงาน พ.ศ. 2520 เป็นพนักงานอนามัยสถานีอนามัยลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายงานพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดตรัง งานด้านอื่น ๆ พ.ศ. 2525 – 2540 ชมรมเพื่อร่วมพัฒนาภาคใต้ แบบประชาชนมีส่วนร่วม พ.ศ. 2535 ร่วมผลักดันการปฏิรูปการเมือง ผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. – ร่วมผลักดันงานแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข จัดอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่กระจายให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ธุรกันดาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พ.ศ. 2547 เกษียณราชการก่อนกำหนด เกียรติประวัติ พ.ศ. - แต่งเพลงมาร์ชสาธารณสุข ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ ในงานสาธารณสุขประจำปี
2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)
เอกสารส่วนบุคคลชุดนี้ เป็นเอกสารที่นายชัยพร จันทร์หอมส่งมอบให้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ณ ห้อง Meeting Room 3 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนในภาคใต้
2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)
นายชัยพร จันทร์หอม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure area)
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)
เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพ 2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของเอกสารจดบันทึกชีวิตการทำงานราชการตามสถานีอนามัย ประกอบด้วย รหัส (9) สบ 9.1 สมุดบันทึก พ.ศ. 2526 ชื่อ ปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. 2526 รหัส (9) สบ 9.2 สมุดบันทึก พ.ศ. 2527 ชื่อ Jolly Diary
3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal destruction and scheduling information)
เอกสารชุดนี้มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน เพราะเป็นสมุดบันทึกของคนตัวเล็กตัวน้อยที่มุ่งเสียสละเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านสาธารณสุขและการเมืองท้องถิ่น
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals)
-
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
จัดเรียงตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ สมุดบันทึก และเรียงตามวัน เดือน ปีของเอกสาร
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access and use area)
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access)
เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ
4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction)
ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยกำหนด
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material)
ภาษาไทยและอังกฤษ
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร (Physical characteristics and technical requirements)
สมุดบันทึก
4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids)
คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area)
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals)
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 ซ. ติวานนท์ 14 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. /โทรสาร 0 2951 1009 เว็บไซต์ http://www.nham.or.th/ อีเมล์ : info@nham.or.th
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา (Existence and location of copies)
-
5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description)
-
5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note)
-
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area)
6.1 หมายเหตุ (Notes)
-
ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร (Description control area)
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's note)
แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD(G) : General International Standard Archival Description secon
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)
การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย พ.ศ
7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553