ทั่วไป

หมวดหลัก
เอกสารภาคประชาชน -> วิบูลย์ เข็มเฉลิม

รหัสเอกสาร
สบ 5 - 5.3

ผู้รวบรวมเอกสาร
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

ชื่อ
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม-ตำรายาแผนโบราณและเอกสารส่วนบุคคล

คำนำ

เอกสารส่วนบุคคลนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นเอกสารที่ได้รับมอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นประเภทกระดาษแผ่น หนังสือ ใบลาน สมุดข่อย ประกาศนียบัตร และสมุดบันทึก ซึ่งใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาไทยโบราณ อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย ในการเขียน และมีการบันทึกทั้งประเภทการพิมพ์ การจาร และการเขียนด้วยลายมือ เนื้อหาเอกสารเป็นบันทึกส่วนตัว ตำรายาแผนโบราณซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดา รวมทั้งสิ้น 20 กล่อง

ห้องภาพ

วีดีโอ/เสียง

วิดีโอ
Get the Flash Player to see this player.
เสียง
Get the Flash Player to see this player.

เอกสาร

อื่นๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area)
1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง (Reference code(s))
สบ 5
1.2 ชื่อเอกสาร (Title)
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))
ร.ศ. 126 – พ.ศ. 2549
1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร (Level of description)
ระดับกลุ่ม
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด) (Extent and medium of the unit ofdescription)
1.5.1 กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 20 กล่อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative / Biographical history)
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจึงเข้ามารับจ้างในกรุงเทพฯ และได้ศึกษาเพิ่มเติมจนสอบเทียบวุฒิมัธยม 6 ได้ในสมัยนั้น จากนั้นจึงกลับไปบวชที่บ้านเกิด ในปี พ.ศ. 2500 สอบได้นักธรรมตรีลาสิกขากลับไปทำงานในกรุงเทพฯ ต่อ และติดเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ. 2502 เมื่อออกจากทหารในปี พ.ศ. 2504 ทราบว่ารัฐบาลมีแผนพัฒนาการเกษตร จึงกลับไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราประกอบอาชีพเป็นนายหน้าและพ่อค้าคนกลาง ต่อมาจึงคิดทำไร่ในปี พ.ศ. 2512 เคยเป็นผู้นำเรียกร้องการต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร และรับรางวัล / การเชิดชูเกียรติ ด้านคนดีศรีสังคม ปี พ.ศ. 2532 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรกรดีเด่นแห่งเอเชียแปซิฟิก ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมาชิกวุฒิสภา สายเกษตรกร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และ พ.ศ. 2552 นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้รับพระราชทานรางวัล "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2552 ณ มณฑลพิธีสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)
เอกสารส่วนบุคคลชุดนี้ เป็นเอกสารที่นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม รวบรวมขึ้นจากเอกสารส่วนตัว เช่น สมุดบันทึกการทำงาน ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณต่าง ๆ เป็นต้น และเอกสารตำรายาแผนโบราณ ซึ่งเป็นมรดกที่รับช่วงต่อจากบิดา คือ นายจันดี เข็มเฉลิม ประกอบไปด้วย ตำรายาแผนโบราณที่บันทึกลงในสมุดไทยดำไทยขาว ใบลาน สมุดบันทึก และหนังสือ มีทั้งอักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทยโบราณ เป็นเอกสารตั้ง ร.ศ. 126 – พ.ศ. 2549 เอกสารทั้งหมดได้รับมอบจากนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552
2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure area)
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)
รหัส (5) สบ 5 / 1 - 90 หนังสือตำรายา รหัส (5) สบ 5.1 – 3 ตำรายา คาถารักษาโรคและตำราพยากรณ์ บันทึกด้วยลายมือเขียนด้วยอักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทย ในสมุดไทดำ-ขาว (สมุดข่อย) ใบลาน สมุดบันทึก รหัส (5) สบ 5.2 สมุดบันทึกส่วนตัว และรหัส (5) สบ 5.3 เกียรติคุณและรางวัล
3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal destruction and scheduling information)
เอกสารชุดนี้มีคุณค่าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขชุมชน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสมัยโบราณ เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งตำรายาแผนโบราณในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ความรู้ด้านสมุนไพรในชุมชนท้องถิ่น สามารถนำความรู้ในเอกสารเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของบุคคลในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป และนำไปศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรต่อไปได้ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยจัดเก็บเอกสารเอกสารส่วนบุคคลตลอดไป (เอกสารภาคประชาชน)
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals)
-
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
จัดเรียงเอกสารตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ หนังสือ สมุดบันทึก ใบลาน สมุดไทยดำ-ไทยขาว (สมุดข่อย) ประกาศน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access and use area)
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access)
เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ
4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction)
ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยกำหนด
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material)
ภาษาไทยโบราณ อักษรขอมไทย อักษรไทยน้อย และอักษรไทยปัจจุบัน
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร (Physical characteristics and technical requirements)
กระดาษแผ่น หนังสือ ใบลาน สมุดบันทึก และสมุดไทยดำ-ไทยขาว (สมุดข่อย)
4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids)
คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area)
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals)
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 ซ. ติวานนท์ 14 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. /โทรสาร 0 2951 1009 เว็บไซต์ http://www.nham.or.th/ อีเมล์ : info@nham.or.th
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา (Existence and location of copies)
-
5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description)
-
5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note)
-
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area)
6.1 หมายเหตุ (Notes)
-
ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร (Description control area)
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's note)
แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD (G) : General International Standard Archival Description seco
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)
การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย พ.ศ
7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552