นศ.มหิดล และอาจารย์เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

นศ.มหิดล และอาจารย์เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และอาจารย์ เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

 

 

 นักศึกษา.มหิดล และอาจารย์ เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

 

            วันที่ 12 มกราคม 2561 อ.ดร.อัจฉรา วรารักษ์ และ อ.กิตติพงศ์ พลเสน  นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอนามัยชุมชน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนและต่อยอดเพื่อเป็นนักสาธารณสุขรุ่นใหม่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร : 0 2590 1498

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health

(NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352

 

    กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่