นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ อดีตผู้อำนวยการกองวางแผนสาธารณสุข ผู้มีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคการวางแผนงานจากกรมกองต่าง ๆ

ประวัติ นพ.ยุทธนา  ศุขสมิติ Download
ประวัติและการดำเนินงานระยะสิบปีแรกของกองแผนงานสาธารณสุข Download

นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ ในวัย 81 ปี ยังคงมีกิจวัตรประจำวันในการศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ในวันที่ท่านอนุญาตให้ไปพบเพื่อสัมภาษณ์และขอรวบรวมเอกสารส่วนบุคคล เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ที่บ้านย่ายฝั่งธนบุรี ท่านออกมาต้อนรับอย่างกระฉับกระเฉง และยิ้มให้กับทีมอย่างอบอุ่น

ทีมงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยทราบว่า นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ มีบทบาทสำคัญของกองแผนงานสาธารณสุข และยังเป็นผู้สนับสนุนให้เรื่องยาก ๆที่เป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้น ผ่านขั้นตอนในกระบวนการแผนและนโยบาย ด้วยแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มีความยากจนในชนบท ประวัติชีวิตการทำงานของท่านยังอยู่ในความทรงจำของคนทำงานกองแผนงานสาธารณสุขยุคนั้น download

คุณหมอยุทธนา เล่าถึงชีวิตการทำงานในสมัยนั้นอย่างประทับใจว่า การทำงานสมัยนั้นทำกันด้วยใจ ไม่มีเกมการเมืองภายในใด ๆ ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างถวายหัว จุดสำคัญในชีวิตการทำงานของท่าน คือ ท่านและทีมงานได้ปูทางการทำแผนงานฯของกระทรวงสาธารณสุขยุคก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ให้เกิด system analysis of planning โดยนำวิชาการมาใช้ จนท่านได้รับการ recognition จากองค์การอนามัยโลก แล้วในที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ยุคที่เรียกกันว่า "มัดแผนงานฯ" หมดสิ้นลง เป็นการให้กองกรมต่าง ๆมีบทบาทและมีส่วนร่วมได้จัดทำแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการมัดแผนงานอีกต่อมา นับแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

ท่านกล่าวถึงบุคคลสำคัญในช่วงชีวิตการทำงานของท่านหลายคน อาทิ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  นพ.จิตต์ เหมะจุฑา นพ.สมบูรณ์ วัชโรทัย สาธารณสุข นพ.โกมล เพ็งศรีทอง นพ.ประกอบ ตู้จินดา นพ.สุด แสงวิเชียร เป็นต้น ล้วนเป็นบุคคลทำงานอย่างจริงจังในความทรงจำของท่าน โดยเฉพาะ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ผู้ริเริ่มและก่อตั้ง โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย ซึ่งท่านยังจำแนวคิดและความตั้งใจในการสร้างบุคลากรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เกิดแนวการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยท่านเองก็มีส่วนเอื้ออำนวยให้เกิดการยอมรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ปัจจุบันท่านยังคงศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการอ่านหนังสือ อินเตอร์เน็ต และการไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะท่านมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ และอธิบายถึงความสำคัญของศาสตร์ต่าง ๆที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตอย่างมีความสมดุลและเป็นสุขได้