ทั่วไป

หมวดหลัก
เอกสารอ้างอิงและหนังสือหายาก -> ตำรายา

รหัสเอกสาร
ออ 2.1

ผู้รวบรวมเอกสาร
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

ชื่อ
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)-ตำรายาไทย-ปีพ.ศ.2456-2552

คำนำ

ตำรายานี้ประกอบด้วยซีดีและหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำรายาไทย ได้แก่ ซีดีสำเนาหนังสือตำราโรคนิทาน คำฉันท์ ๑๑ โดยพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง ปกิรณเทศนากับตำรายาไทย พิมพ์แจกในงานศพนายสมบุญ พุกกะเวส เมรุวัดไตรมิตต์ หมอประจำบ้าน เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ตำรายาหมอประจำบ้าน ตำรายาแพทย์เก่า และตำรายาปฐมจินดา  รวบรวมโดย เถกิง กาญจนวรรณ ตำราสรรพคุณยาไทย โดยนายไพฑูรณ์ ศรีเพ็ญ นิตยสารข่าวสารสมุนไพร ฉบับที่ ๒๖ ๙ สุดยอดตำรา การแพทย์โบราณ โดยชาตรี เจตนธรรมจักร และวันทนี เจตนธรรมจักร สืบสานตำรับยาสมุนไพรของ ..คุณพ่อจันดี เข็มเฉลิม และบันทึกเวชกรรมไทย โดย ประเวศ วะสี หนังสือทั้งหมดจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2456 - 2552
 

 

ห้องภาพ

วีดีโอ/เสียง

วิดีโอ
Get the Flash Player to see this player.
เสียง
Get the Flash Player to see this player.

เอกสาร

อื่นๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area)
1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง (Reference code(s))

1.2 ชื่อเอกสาร (Title)

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร (Level of description)

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด) (Extent and medium of the unit ofdescription)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative / Biographical history)

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure area)
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal destruction and scheduling information)

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals)

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access and use area)
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access)

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction)

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material)

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร (Physical characteristics and technical requirements)

4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area)
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals)

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา (Existence and location of copies)

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description)

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note)
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area)
6.1 หมายเหตุ (Notes)
ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร (Description control area)
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's note)

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)