ทั่วไป

หมวดหลัก
เอกสารภาคประชาชน -> ประภาส จเรประพาฬ

รหัสเอกสาร
สบ 8.1 - 8.4

ผู้รวบรวมเอกสาร
นายประภาส จเรประพาฬ

ชื่อ
นายประภาส จเรประพาฬ-การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ปีพ.ศ.2526-2552

คำนำ

เอกสารนายประภาส จเรประพาฬ ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ปี 2552 ลักษณะเป็นรายงานการวิจัย กระดาษแผ่น สมุดบันทึก และสำเนาภาพถ่าย เนื้อหาเกี่ยวกับการโอนย้ายภารกิจจากสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีอนามัยของเจ้าของเอกสาร อายุของเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2552 รวม 1 กล่อง

ห้องภาพ

วีดีโอ/เสียง

วิดีโอ
Get the Flash Player to see this player.
เสียง
Get the Flash Player to see this player.

เอกสาร

อื่นๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area)
1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง (Reference code(s))
สบ 8
1.2 ชื่อเอกสาร (Title)
นายประภาส จเรประพาฬ
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))
พ.ศ. 2526 - 2552
1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร (Level of description)
ระดับกลุ่ม
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด) (Extent and medium of the unit ofdescription)
1.5.1 กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))
นายประภาส จเรประพาฬ
2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative / Biographical history)
นายประภาส จเรประพาฬ เกิดวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2491 ด้านการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจรัสพิชากร เป็นนักเรียนพลตำรวจ จังหวัดยะลา เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าปืนใหญ่ ได้รับประกาศนียบัตรด้านสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2515 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรักษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักหัวหน้าสถานีอนามัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านการทำงาน พ.ศ. 2511 – 2513 เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่นำโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2515 – 2532 ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยชั้น 2 สถานีอนามัยบ้านปากนคร ตำบลท่าไร่ พ.ศ. 2532 – 2538 หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านบางกระบือ พ.ศ. 2535 – 2537 ปฏิบัติงานช่วยราชการพิเศษ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช 3 สมัย พ.ศ. 2538 หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550 – ถึงปัจจุบัน โอนถ่ายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)
เอกสารส่วนบุคคลชุดนี้ เป็นเอกสารที่นายประภาส จเรประพาฬ ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ณ ห้อง Meeting Room 3 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นรายงานการวิจัย กระดาษแผ่น และสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกำหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บทความ สมุดบันทึกสุขภาพ และเอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน
2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)
นายประภาส จเรประพาฬ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure area)
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)
รหัส (8) สบ 8.1 (ร่าง) คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกำหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รหัส (8) สบ 8.2 บทความเรื่อง ความสุขในการทำงานของข้าพเจ้า (นายประภาส จเรประพาฬ) รหัส รหัส (8) สบ 8.3 สำเนาเพาเวอร์พอยท์นำเสนอในงาน สัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพ 2552 เป็นภาพชีวิตการทำงานของนายประภาสจเรประพาฬ รหัส (8) สบ 8.4 สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว ประชาชนตำบลปากพูน โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล ปากพูน
3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal destruction and scheduling information)
เอกสารชุดนี้มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน สะท้อนให้เห็นภาพชีวประวัติของเจ้าของเอกสารในการทำงานตามสถานีอนามัยในท้องถิ่น ส่วนรายงานและบทความสะท้อนถึงเรื่องราวการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของคนทำงานสาธารณสุขชุมชนในยุคใหม่
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals)
-
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
การจัดเรียงตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ กระดาษแผ่น รายงานการวิจัย สมุดบันทึก และสำเนาภาพถ่าย และเรียงต
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access and use area)
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access)
เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องใช้บริการ
4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction)
ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยกำหนด
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material)
ภาษาไทยและอังกฤษ
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร (Physical characteristics and technical requirements)
กระดาษแผ่น รายงานการวิจัย และสมุดบันทึก
4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids)
คำอธิบายเอกสาร บัญชีสำรวจเอกสาร และสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area)
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals)
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 ซ. ติวานนท์ 14 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร. /โทรสาร 0 2951 1009 เว็บไซต์ http://www.nham.or.th/ อีเมล์ : info@nham.or.th
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา (Existence and location of copies)
-
5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description)
-
5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note)
-
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area)
6.1 หมายเหตุ (Notes)
-
ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร (Description control area)
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's note)
แบบคำอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD(G) : General International Standard Archival Description secon
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)
การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย พ.ศ
7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553