จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์การทำงานในระบบสุขภาพ(ตอนที่๑)

 การอบรมบุคลากรสาธารณสุขครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 

 เมื่อวันที่ ๗-๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จัดอบรมครั้งแรก มีกรมและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน (สำหรับคนที่อยู่ต่อเนื่อง) และคนที่มาได้บางช่วงเวลาอีกจำนวน ๒๐ คน  มีรายละเอียดตามโครงการดังเอกสาร (ดาวน์โหลด1) และกำหนดการ (ดาวน์โหลด2) โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานกล่าวเปิด (ดาวน์โหลด3.1, ดาวน์โหลด3.2) และกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย: ประสบการณ์และมุมมองของแพทย์คนหนึ่ง" ดังเอกสาร (ดาวน์โหลด4)

       

                                                      

 หลังจากพิธีเปืดทางการ กระบวนการอบรมตามหลักสูตรจึงเริ่มต้นด้วยเสวนาวิชาการจากรูปธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์และบทเรียนที่จะนำเสนอให้เห็นมิติคุณค่าประวัติศาสตร์การสาธารณสุข จนทำให้มีการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์สุขภาพ: คุณค่าของคนรุ่นใหม่และความทรงจำจากคนรุ่นก่อน" โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้ 

                                      

ช่วงบ่าย อาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  บรรยายและสาธิตให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นและสนุก ดังไฟล์ (ดาวน์โหลด8) , (ดาวน์โหลด9),

ดาวน์โหลด10), (ดาวน์โหลด11), (ดาวน์โหลด12)