ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการและประธานการประชุม ได้กล่าวสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการอำนวยการฯ เยี่ยมชมกิจกรรมงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยก่อนการประชุม รวมถึงการชมภาพยนตร์สื่อสุขศึกษารณรงค์การป้องกันโรค จากการสาธิตของเจ้าหน้าที่กองสุขศึกษาด้วยกล้อง 16 มม. ปัจจุบันกองสุขศึกษาเก็บอนุรักษ์ไว้

                                                       

 เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรึกษาหารือระบบงานและกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ประธานคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย คือ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ได้ให้การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานอย่างเห็นคุณค่าความสำคัญ คือ (1)การประสานงานรวบรวมและอนุรักษ์สื่อ โสตทัศน์ร่วมกับกองสุขศึกษา (2) การเร่งรัดรวบรวมเอกสารส่วนบุคคลสำคัญและหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข (3) การจังานในวาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (4) กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย โดยการดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและเพิ่มเติมงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์เป็นผู้อำนวยการในขณะนี้   Download