โครงการ

โครงการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness Seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน

โครงการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงเห็นคุณค่าของการศึกษาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์สุขภาพไทยด้วยวิธี การสัมมนาผู้รู้เห็น

 

โครงการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงเห็นคุณค่าของการศึกษาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์สุขภาพไทย

          การสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) คือ กระบวนการถ่ายทอดความทรงจำของบุคคลที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มาร่วมประชุมกันเพื่อบอกเล่า ให้ความเห็น อภิปราย ถกเถียง ถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบสุขภาพที่เกิดขึ้น และทำการเก็บบันทึกไว้ในรูปของเทปบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งทำการถอดเทปการประชุมและทำการบรรณาธิการให้สามารถนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้เผยแพร่ โดยจัดระบบฐานข้อมูลและดัชนีให้สะดวกในการสืบค้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สุขภาพไทยในระยะยาว

          การสัมมนาครั้งที่ 3 นี้ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชนที่นำอาจารย์หมออนามัย ผดุงครรภ์รุ่นเก่า และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำงานในท้องถิ่นมาร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ Meeting Room 3  ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ เมืองทองธานี