แผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 4-6 สค 52

โครงการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ ปี 2552
วันที่  4 - 6 สิงหาคม 2552
ณ  สวนสามพราน โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

1.  หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำเพิ่มเติมขึ้นจากปัญหาสุขภาพเดิม  มีรายงานการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่างปี พ.ศ. 2542 และ 2547 และการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่าคนไทยป่วยและตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมทางสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกันมีการรายงานแนวโน้มที่ดีขึ้นของสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อ สถานการณ์การระบาดอีกระลอกของโรคไข้หวัดนก     ไข้เลือดออก  โรคชิคุนกุนยา จนถึงการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009    ทำให้การดำเนินนโยบายการวางแผนควบคุม ป้องกัน และรักษายังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเร่งด่วนอยู่มาก  จนลืมที่จะพิจารณาถึงบทเรียนเชิงประวัติศาสตร์ในอดีต

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพอย่างมากมาย ในกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2543 การติดตามบันทึก บทเรียนเหล่านี้ในฐานะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นภารกิจสำคัญ  ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีกระแสความตื่นตัวในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ เช่น การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หรือหอจดหมายเหตุต่างๆ  การจัดสัมมนาผู้รู้เห็นด้านประวัติศาสตร์และการจัดพิมพ์ชีวประวัติของบุคคลสำคัญในแวดวงสุขภาพอย่างกว้างขวาง
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทการศึกษาทำความเข้าใจระบบสุขภาพในฐานะระบบสังคม  ผลักดันงานวิชาการให้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพของสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ  ตลอดจนทบทวนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองของสาธารณสุขไทย   จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประวัติศาสตร์สุขภาพของสังคมไทยเกิดการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  และสนับสนุนให้กระแสความสนใจได้รับการหนุนเสริมอย่างกว้างขวาง 

2. วัตถุประสงค์
1)  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนแนวทาง วิธีการ และประสบการณ์ ในการทำงานด้านประวัติศาสตร์
2)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มิติทางประวัติศาสตร์ของปัญหาสาธารณสุขร่วมสมัย
3)  เป็นพื้นที่การสนทนาความรู้และปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ                            
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยามานุษยวิทยาและสุขภาพ

3.  ผู้เข้าร่วมการประชุม    จำนวน  78  คน

1)    นักวิชาการสาขาต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์  สังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์   สาธารณสุขศาสตร์  และนักวิจัยผู้สนใจ  
2)    นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้สนใจจากกระทรวงสาธารณสุข

4.   วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา
    จำนวน  3  วัน  ระหว่างวันที่  4 – 6  สิงหาคม พ.ศ. 2552
    ณ สวนสามพราน โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม

5.   วิธีการสัมมนา
    การบรรยาย,   อภิปราย,  นำเสนองานวิจัย,  การระดมความคิด,  การแลกเปลี่ยน และกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้

6.  หน่วยงานรับผิดชอบ
-  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดการสัมมนา
-    การสัมมนานี้เกิดจากนักวิชาการที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  องค์กรอิสระและชุมชนวิชาการที่มีบุคลากรทำงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์สุขภาพ  และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและทำงานประวัติศาสตร์กับสังคมและสุขภาพ

7.   งบประมาณ
    งบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์      เป็นเงิน     581,647    บาท  
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1)  ทราบสถานการณ์สถานะของงานระบบสุขภาพในเชิงประวัติศาสตร์ของสังคมไทย
2) ได้แนวทาง และวิธีวิทยาจากการทบทวนประสบการณ์และงานวิชาการและรูปธรรมการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ
3) สร้างความร่วมมือของเครือข่ายนักวิชาการทั้งในด้านการวิจัยและปฏิบัติการในการทำงานจาก
ฐานเดิมของงานที่แต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้อง
4)  ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมและสุขภาพต่อการผลักดันวาระประวัติศาสตร์และสุขภาพใน
อนาคตทั้งในทางการสนับสนุนและการพัฒนาวิชาการ