แผนปฏิบัติการประจำปี

สัมมนา witness 19 กย.51

กำหนดการ
สัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย (Witness  Seminar)  ครั้งที่ 1
เรื่อง  ประวัติศาสตร์และความทรงจำ: งานสาธารณสุขชุมชน
             จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุข  ฉบับที่ 5
วันศุกร์ที่  19  กันยายน  2551
ณ   ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
--------------------------------------------------

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00-09.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
09.15-10.30 น.  การเสวนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย 
ประวัติศาสตร์และความทรงจำ: งานสาธารณสุขชุมชน
จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5
นำเสวนา  โดย
ศ.นพ. เสม   พริ้มพวงแก้ว     ศ.นพ.ประเวศ วะสี    
ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี        นพ. ไพโรจน์ นิงสานนท์       
นพ.บรรลุ ศิริพานิช         นพ.อุทัย สุดสุข           
นพ.ไพจิตร ปวะบุตร        นพ.มงคล ณ สงขลา        
ดำเนินรายการ โดย นพ.ดร.โกมาตร    จึงเสถียรทรัพย์
ประเด็นการเสวนา
1.  จุดเริ่มต้น และความเป็นมางานสาธารณสุขชุมชน
2. พัฒนาการงานสาธารณสุขชุมชนในแต่ละช่วง
3. แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนและการจัดบริการสาธารณสุข
4. เหตุการณ์สำคัญของการพัฒนาสาธารณสุขชนบทในแต่ละช่วง

รูปแบบการเสวนา : 
ผู้ร่วมเสวนานำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น โดย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่เหลือร่วมรับฟังและ สอบถามประเด็นในตอนท้าย
10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45- 11.45 น. การเสวนา (ต่อ)
11.45- 12.00 น. การบันทึกภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. สัมมนาแบ่งปันความคิดเห็นและบอกเล่าความทรงจำ ประสบการณ์   
ห้องย่อยที่ 1    พัฒนาการระบบบริการสุขภาพในชนบท
ศ.นพ.ประเวศ วะสี        นพ. ไพโรจน์ นิงสานนท์
นพ.บรรลุ ศิริพานิช        นพ.อุทัย สุดสุข           
นพ.มงคล ณ สงขลา        ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช       
นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์        นพ.จักรธรรม   ธรรมศักดิ์   
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ        รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์   
ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม        นพ. สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ
นพ.กวี  ไชยศิริ            นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
นพ. สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์             
ดำเนินรายการ โดย  นพ.ดร.โกมาตร    จึงเสถียรทรัพย์

ประเด็นการเสวนา
1.     นโยบายสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชนบท
2.     การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสถานบริการสาธารณสุข

ห้องย่อยที่  2    งานพัฒนาสุขภาพชุมชนและงานสาธารณสุขมูลฐาน
ศ.นพ. เสม  พริ้มพวงแก้ว     ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี   
นพ.ไพจิตร ปวะบุตร    นพ.จำรูญ  มีขนอน   
ศ.ดร.อมรา  พงศาพิชญ์    รศ.ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์    
นายระเด่น หัสดี    นพ.สำเริง  แหยงกระโทก   
ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์    นพ.อุกฤษฎ์   มิลินทรางกูร   
นายหาญชัย  พันธ์งาม   
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์
ประเด็นการเสวนา
1.    วิวัฒนาการงานสาธารณสุขมูลฐาน  จุดเริ่มต้น  โครงการทดลอง/นำร่อง
2.    วิวัฒนาการ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข)
16.00-17.00 น.  การอภิปรายทั่วไปและสรุปประเด็นสำคัญของการสัมมนา   
(เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด  เสนอแนะข้อดี ข้อเสียในการจัดสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย และข้อเสนอแนะการจัดสัมมนาครั้งต่อไป )
ดำเนินรายการ  โดย นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์