นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์ฯ ในรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้

 นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยออกแบบเป็นการจัดแสดงแบบ 3 มิติ มีภาพเนื้อหาและมัลติมิเดีย เพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่สนใจ โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

การเกิด : การเฉลิมฉลองกำเนิดแห่งชีวิต การเกิดถือว่าเป็นวาระพิเศษของครอบครัวและชุมชนที่จะได้เฉลิมฉลองการมาถึงของสมาชิกใหม่ ในทุกสังคมจึงมีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด อาทิ พิธีรับขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล และสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก

              การแก่ : ภาวะสูงวัย  ภาวะสูงวัยมักถูกมองว่าเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอย ความแข็งแรงทางกายลดน้อยลง ร่างกายเสื่อมสภาพ เกิดโรคต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่วงวัยต่างๆล้วนเหมาะสำหรับการทำภารกิจบางอย่าง เช่น วัยทารกและเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเติบโตและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง วัยหนุ่มสาวเป็นวัยแห่งการสร้างครอบครัว วัยกลางคนเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเหมาะสำหรับการรับผิดชอบงานสำคัญ และสุดท้ายวัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านโลกและชีวิตมามาก จึงเป็นวัยแห่งแห่งภูมิปัญญา เหมาะแก่การแสวงหาความสุขสงบทางจิตวิญญาณ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความรักและเมตตาแก่ลูกหลาน จึงเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ 

              การตาย : สู่ภาวะใหม่ การตายถือเป็นสัจธรรมของชีวิต แต่ทัศนคติต่อความตายของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากสังคมดั้งเดิมที่ถือว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา มาสู่สังคมสมัยใหม่ที่ถือว่าความตายเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นสิ่งอัปมงคล ในปัจจุบันทัศนคติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปคือแสวงหาความตายที่สงบ มนุษย์จึงพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวตายอย่างสันติ โดยสะสางเรื่องราวที่ค้างคาใจ รวมไปถึงการจัดการกับภาระด้านเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมทั้งฝึกกายใจให้พร้อมที่จะน้อมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะหลังการตายของชีวิต

 

     

 

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ที่ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ 081 802 8761

โทรสาร : 0 2590 1498

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public

Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวง

สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352

 

  กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่