ทีมงาน
โดย Admin istrator
Jun 08, 2020

สถานที่ติดต่อ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ

1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))

ชั้น 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com    เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

Facebook Fanpage : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


2. ส่วนสำนักบริหาร

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์  ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.

นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ :  02 590 1352   โทรสาร : 0 2590 1498 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

อีเมล์ : suksala@gmail.com  เว็บไซต์ : www.shi.or.th 

Facebook Fanpage : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.


3. ส่วนจัดแสดง

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ. สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ 

ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.  โทรศัพท์ : 02 832 9280, 02 832 9283 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง