โครงสร้างองค์กร
โดย Admin istrator
Jun 08, 2020


 1. คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • กำหนดนโยบายและทิศทางการทำงานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด
  • ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการและมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • บริหารงานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด
  • บริหารงานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านจดหมายเหตุและตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
  • ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคการจัดการจดหมายเหตุแก่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การกำหนดนโยบายการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุด
  • ให้การสนับสนุนด้านงานจดหมายเหตุ งานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยและงานบริหารทั่วไปของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ อนุรักษ์และให้บริการข้อมูลสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย
 3. ฝ่ายจดหมายเหตุฯ จำนวน 6 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • งานรับมอบเอกสาร
  • งานวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร
  • งานจัดหมวดหมู่เอกสาร
  • งานจัดหนังสืออ้างอิง
  • งานอนุรักษ์เอกสาร
  • งานจัดทำเครื่องมือช่วยค้น/Digital Archives
  • งานให้บริการสืบค้น ให้อ่านเอกสารและหนังสืออ้างอิง
  • งานให้บริการสำเนาเอกสาร
  • งานพัฒนาการด้านจดหมายเหตุ
  • งานพัฒนาศักยภาพของนักจดหมายเหตุ
  • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 4. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • งานดูแลหอประวัติศาสตร์สุขภาพที่แสดงนิทรรศการข้อมูลจดหมายเหตุและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • งานจัดทำคลังพิพิธภัณฑ์ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข
  • งานสนับสนุนด้านวิชาการในการจัดแสดงด้านพิพิธภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
  • งานพัฒนาการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
  • งานพัฒนาศักยภาพของภัณฑารักษ์เพื่อดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์
  • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย
  • งานศึกษาวิจัย จำนวน 4 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
   • ทำการค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ (Health social sciences and humanities) ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุข
   • สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและมิติความเป็นมนุษย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์
   • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • งานสร้างเสริมศักยภาพวิชาการ จำนวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
   • พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ ในการทำงาน
   • พัฒนาฐานความรู้ (knowledge base) สื่อวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์
   • งานส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ความเข้าใจในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์ในการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
 6.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานเลขานุการสำนักงาน
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานแผนงานและงบประมาณ
  • งานทรัพยากรบุคคล
  • งานพัสดุ/งานสารบรรณ
  • งานสื่อสารองค์กร
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • งานธุรการทั่วไป

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง